Са­вет за оп­ште по­сло­ве Европ­ске уни­је усво­ји­ће да­нас за­јед­нич­ке по­зи­ци­је за шест по­гла­вља у пре­го­во­ри­ма са Цр­ном Го­ром, укљу­чу­ју­ћи и по­зи­ци­ју за по­гла­вље 30 (спољ­ни од­но­си), где је јед­но од ме­ри­ла уки­да­ње спо­ра­зу­ма о сло­бод­ној тр­го­ви­ни са Ру­си­јом.

 

црна гора ру

 

Цр­на Го­ра је још про­шле го­ди­не отво­ри­ла по­ме­ну­то по­гла­вље у пре­го­во­ри­ма са ЕУ, а да­нас ће Са­вет за оп­ште по­сло­ве у де­лу сед­ни­це по­све­ће­ном не­за­ко­но­дав­ним ак­тив­но­сти­ма по­твр­ди­ти пре­го­ва­рач­ку по­зи­ци­ју за то по­гла­вље. Пре­ма са­зна­њи­ма „Да­на”, јед­но од ме­ри­ла за за­тва­ра­ње по­гла­вља 30, ко­је се нај­ве­ћим дие­лом ти­че ко­мер­ци­јал­них уго­во­ра са тре­ћим зе­мља­ма, би­ће да Цр­на Го­ра пре­ки­не све спо­ра­зу­ме о сло­бод­ној тр­го­ви­ни. Осим за по­гла­вље 30, ЕУ ће да­нас уво­ји­ти по­зи­ци­је и за по­гла­вља 9, 14, 15, 16 и 21.

 
Мо­сква и Под­го­ри­ца има­ју спо­ра­зум о сло­бод­ној тр­го­ви­ни ко­ји је Цр­на Го­ра на­сле­ди­ла још из вре­ме­на за­јед­нич­ке др­жа­ве са Ср­би­јом. На осно­ву тог спо­ра­зу­ма, ро­ба ко­ја се уво­зи у Цр­ну Го­ру а по­ре­клом је из Ру­си­је има ца­рин­ску сто­пу ну­ла.
Та­ко­ђе, ме­ри­ла за по­гла­вље 30 под­ра­зу­ме­ва­ју да Цр­на Го­ра тре­ба да от­ка­же и све дру­ге спо­ра­зу­ме о сло­бод­ној тр­го­ви­ни пре да­на при­сту­па­ња Европ­ској уни­ји, а у пр­вом ре­ду Цен­трал­но­е­вроп­ски спо­ра­зум о сло­бод­ној тр­го­ви­ни (ЦЕФ­ТА).
Над­ле­жни ор­га­ни Цр­не Го­ре на­во­де да ће она от­ка­за­ти сво­је спо­ра­зу­ме о сло­бод­ној тр­го­ви­ни по при­сту­па­њу ЕУ, те да је спрем­на да ускла­ди све сво­је дру­ге ме­ђу­на­род­не спо­ра­зу­ме с прав­ном те­ко­ви­ном ЕУ. Сви спо­ра­зу­ми о сло­бод­ној тр­го­ви­ни и би­ла­те­рал­ни ин­ве­сти­ци­о­ни спо­ра­зу­ми са­др­же от­ка­зну кла­у­зу­лу ко­ја или ауто­мат­ски пре­ки­да спо­ра­зум да­ном при­сту­па­ња, или ко­јом се зах­тие­ва да се по­вла­че­ње при­мие­ни шест ме­се­ци (спо­ра­зу­ми о сло­бод­ној тр­го­ви­ни) или јед­ну го­ди­ну (би­ла­те­рал­ни ин­ве­сти­ци­о­ни спо­ра­зу­ми) прие же­ље­ног пре­ки­да – на­во­ди се у из­ве­шта­ју о по­гла­вљу 30.

 

 

ДАН

Тагови: