НАТО је бомбардовао нашу земљу, дивљачки уништавао стамбене објекте, болнице, школе и мостове, убијајући хиљаде људи у крвавим актима бруталне агресије, навео је Славен Радунови.

 

славен радуновић

 

Мо­гу­ће цр­но­гор­ско члан­ство у НА­ТО-у ста­вља нас у ап­сурд­ну по­зи­ци­ју, где би Цр­на Го­ра би­ла зва­нич­но про­тив свог нај­вред­ни­јег исто­риј­ског са­ве­зни­ка – Ру­си­је, оцие­нио је пот­пред­сед­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Сла­вен Ра­ду­но­вић. Он је то ре­као за бри­тан­ски Би-Би-Си, по­во­дом по­чет­ка при­ступ­них пре­го­во­ра из­ме­ђу Цр­не Го­ре и За­пад­не вој­не али­јан­се.

 

«НА­ТО је бом­бар­до­вао на­шу зе­мљу, ди­вљач­ки уни­шта­вао стам­бе­не објек­те, бол­ни­це, шко­ле и мо­сто­ве, уби­ја­ју­ћи хи­ља­де љу­ди у кр­ва­вим ак­ти­ма бру­тал­не агре­си­је «– ис­та­као је Ра­ду­но­вић.

У тек­сту Би-Би-Си­ја се на­во­ди да су ис­тра­жи­ва­ња јав­ног мње­ња по­ка­за­ла да ма­ње од по­ло­ви­не ис­пи­та­ни­ка по­др­жа­ва члан­ство у НА­ТО-у. То пи­та­ње је, ка­ко се ука­зу­је, по­ста­ло по­ве­за­но и са про­те­сти­ма про­тив ду­го­го­ди­шњег кон­тро­верз­ног пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа.
Ци­ти­ран је и ди­рек­тор По­кре­та за не­у­трал­ност Мар­ко Ми­ла­чић, ко­ји на­гла­ша­ва да је кључ­но пи­та­ње ко нас во­ди у НА­ТО.
То је ма­ла гру­па ко­ја по­ку­ша­ва да очу­ва при­ви­ле­ги­је. Ми смо ауто­кра­ти­ја – фа­са­да де­мо­кра­ти­је. Пр­ви ко­рак – да би про­цес при­сту­па­ња НА­ТО-у био тран­спа­рен­тан – је­сте да има­мо ре­фе­рен­дум, али да ре­фе­рен­дум бу­де сло­бо­дан и фер – ис­та­као је Ми­ла­чић.
Он на­гла­ша­ва да не­ко­ли­ко др­жа­ва чла­ни­ца Европ­ске уни­је нису део За­пад­ног вој­ног са­ве­за и су­ге­ри­ше да би Цр­на Го­ра би­ла без­бед­ни­ја ако би оста­ла не­у­трал­на.

» Наш по­крет је за ЕУ ин­те­гра­ци­је – и га­ран­ци­ја на­ше вој­не не­у­трал­но­сти ће би­ти ЕУ. Нај­бо­љи мо­дел је вр­ста не­у­трал­но­сти ка­кву има Ир­ска. Ка­да је Ир­ска ра­ти­фи­ко­ва­ла Ли­са­бон­ски спо­ра­зум 2009. го­ди­не, ЕУ јој је га­ран­то­ва­ла не­у­трал­ност у уго­во­ру» – са­оп­штио је Ми­ла­чић.

С дру­ге стра­не, на­ци­о­нал­ни ко­ор­ди­на­тор за НА­ТО Ве­ско Гар­че­вић сма­тра да је Али­јан­са до­бра за Цр­ну Го­ру јер је ду­го­трај­на ста­бил­ност до­бра за еко­ном­ски раз­вој и ин­ве­сти­ци­је.

«То је ор­га­ни­за­ци­ја без­бед­но­сти, али је исто та­ко вред­но­сна – у пи­та­њу је скуп вриед­но­сти за­јед­нич­ких за све чла­ни­це НА­ТО-а. То тре­ба узе­ти озбиљ­но – Цр­на Го­ра тре­ба да при­хва­ти де­мо­кра­ти­ју, ја­ке ин­сти­ту­ци­је, вла­да­ви­ну пра­ва и ин­те­гри­тет пар­ла­мен­та» – ка­же Гар­че­вић.

Ми­ло се пла­ши ре­фе­рен­ду­ма

 

 

Ко­ор­ди­на­тор за ме­ђу­на­род­ну са­рад­њу Ми­ров­ног по­кре­та „Не у рат, не у НА­ТО” Игор Да­мја­но­вић ка­зао је да се цр­но­гор­ски пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић ве­о­ма пла­ши ре­фе­рен­ду­ма и сло­бод­ног из­ра­жа­ва­ња на­род­не во­ље о мо­гу­ћем члан­ству у НА­ТО-у. Да­мја­но­вић је за ру­ски ма­га­зин АИФ ре­као да Ђу­ка­но­вић на из­бо­ри­ма уви­јек на­вла­чи те­сну ве­ћи­ну, ме­ђу­тим, ње­го­ва ре­ал­на по­др­шка у на­ро­ду ни­ка­да ни­је би­ла ве­ћа од 30 до 40 од­сто.
«Он ни­ка­да ни по јед­ном пи­та­њу ни­је имао та­ко сла­бу по­др­шку као што је то по пи­та­њу НА­ТО-а. Из­у­зев Ал­ба­на­ца не по­сто­ји ни­јед­на дру­штве­на гру­па хо­мо­ге­на у по­др­шци при­сту­па­њу Цр­не Го­ре НА­ТО-у. Ре­ци­мо, ан­ке­те по­ка­зу­ју да се око 90 од­сто при­ста­ли­ца опо­зи­ци­је про­ти­ви ула­ску у НА­ТО. Та­ко­ђе, и око 30 од­сто при­ста­ли­ца Ђу­ка­но­ви­ће­ве вла­да­ју­ће пар­ти­је, што за­јед­но у укуп­ној по­пу­ла­ци­ји да­је ви­ше од 60 од­сто про­тив­ни­ка ула­ска Цр­не Го­ре у НА­ТО» – на­во­ди Да­мја­но­вић.
Он је на­гла­сио да је при­мјер Цр­не Го­ре од­ли­чан по­ка­за­тељ ли­це­мер­ног од­но­са За­па­да пре­ма вред­но­сти­ма сло­бо­де и де­мо­кра­ти­је.
Без­бед­ност је нај­ва­жни­ја

 

 

Сва­ко ши­ре­ње НА­ТО-а има гло­бал­ни зна­чај, по­го­то­во у ком­плек­сном пе­ри­о­ду пу­ном иза­зо­ва и тен­зи­ја, ре­као је ам­ба­са­дор Цр­не Го­ре у Ри­му Ан­тун Сбу­те­га на окру­глом сто­лу „Цр­на Го­ра пре­ма НА­ТО-у“, ко­ји је на ини­ци­ја­ти­ву цр­но­гор­ске ам­ба­са­де у Ита­ли­ји одр­жан у Ин­сти­ту­ту за ме­ђу­на­род­не по­сло­ве (ИАИ). Осим ам­ба­са­до­ра, на окру­глом сто­лу су го­во­ри­ли и пред­сед­ник Ин­сти­ту­та Фер­ди­нан­да Не­ли Фе­ро­ци, ита­ли­јан­ски ди­пло­ма­та Ла­у­ра Ми­ра­ки­јан и на­уч­ни ис­тра­жи­вач Ри­ка­р­до Ал­ка­ро.
» На окру­глом сто­лу је оце­ње­но да је Цр­на Го­ра у про­те­клој де­це­ни­ји на­пра­ви­ла зна­ча­јан на­пре­дак на свим по­љи­ма и ука­за­но је на зна­чај ње­ног члан­ства у НА­ТО-у за Ита­ли­ју, Бал­кан и европ­ски део Ме­ди­те­ра­на» – твр­ди се у са­оп­ште­њу.
Сбу­те­га је ука­зао на па­ра­ле­лу и ком­пле­мен­тар­ност ин­те­гра­ци­о­них про­це­са и под­се­тио да је од­лу­ка о члан­ству у НА­ТО-у и ЕУ са­зре­ла још пре сти­ца­ња не­завс­но­сти, те да се не ра­ди са­мо о ин­те­ре­си­ма у обла­сти си­гур­но­сти и раз­во­ја, већ и о же­љи да се на тај на­чин др­жа­ва де­фи­ни­тив­но ин­те­гри­ше у за­пад­ну ци­ви­ли­за­ци­ју.

 

 

ДАН

Тагови: