Про­те­сти­ма у При­шти­ни по­че­ло је на­ци­о­нал­но по­нов­но ује­ди­ње­ње Ал­ба­на­ца. На том до­га­ђа­ју, де­се­ти­не хи­ља­да Ал­ба­на­ца из свих кра­је­ва Ко­со­ва но­си­ло је на­ци­о­нал­не ал­бан­ске за­ста­ве, ка­зао је чел­ник „Ли­сте за При­род­ну Ал­ба­ни­ју” Ко­чо Да­нај. Ка­ко је на­вео у из­ја­ви за „Дан”, уче­сни­ци про­те­ста у При­шти­ни по­ру­чи­ли су ал­бан­ским по­ли­ти­ча­ри­ма ко­ји при­па­да­ју опо­зи­ци­ји и вла­сти у При­шти­ни, Ти­ра­ни и Ско­пљу да же­ле на­ци­о­нал­но ује­ди­ње­ње.

 

ђанај

 

«Же­ли­мо да се ре­а­ли­зу­је прав­ни акт скуп­шти­не у Ва­ло­ни 1912. го­ди­не. Же­ли­мо да ис­пу­ни­мо обе­ћа­ње слав­не УЧК (ОВК) и ње­ног ле­ген­дар­ног ко­ман­дан­та Аде­ма Ја­ша­ри­ја о на­ци­о­нал­ном ује­ди­ње­њу. Та­ко су де­се­ти­не хи­ља­да Ал­ба­на­ца из При­шти­не по­че­ле свој марш у при­род­ним гра­ни­ца­ма Ал­ба­ни­је» – ка­зао је Да­нај.

По­је­ди­не ал­бан­ске стран­ке у При­шти­ни обиеле­жи­ле су осам го­ди­на јед­но­стра­но про­гла­ше­не ко­сов­ске не­за­ви­сно­сти, ис­ка­зу­ју­ћи про­тест про­тив по­ли­ти­ке ак­ту­ел­не ве­ћи­не.
На том про­те­сту ни­је би­ло ко­сов­ских за­ста­ва, већ са­мо ал­бан­ских. Ко­чо Да­нај, по­зна­ти за­го­вор­ник та­ко­зва­не „При­род­не Ал­ба­ни­је”, по­слао је ра­ни­је пи­сма вла­да­ма Цр­не Го­ре, Ср­би­је, Грч­ке и Ма­ке­до­ни­је у ко­ји­ма тра­жи део те­ри­то­ри­ја тих зе­ма­ља ра­ди „ује­ди­ње­ња Ал­ба­на­ца”.

 

 

Дан

Тагови: ;