Пред­сед­ник Асо­ци­ја­ци­је сту­де­на­та и омла­ди­не По­кре­та за не­у­трал­ност Не­ма­ња Ла­бан осу­дио је во­ђе­ње кам­па­ње за ула­зак у НА­ТО по шко­ла­ма и зло­у­по­тре­бу де­це у по­ли­тич­ке свр­хе.

 

Ne-u-rat-Ne-u-NATO-021

 

Он је на­вео да смо опет све­до­ци да је по­ли­ти­ка вла­сти не­ми­ло­срд­на и да не­ма гра­ни­ца, по­го­то­во ка­да је у пи­та­њу НА­ТО кам­па­ња.

 

У петак су се у пе­так у шко­ла­ма по­ја­ви­ли пла­ка­ти за „Је­дин­стве­но так­ми­че­ње за мла­де у Цр­ној Го­ри – Си­гур­на бу­дућ­ност” под по­кро­ви­тељ­ством Ко­му­ни­ка­ци­о­ног ти­ма Са­вје­та за члан­ство у НА­ТО и Ал­фа цен­тра. Ла­бан на­во­ди да је то још је­дан од по­ка­за­те­ља да је по­ли­ти­ка вла­сти у Цр­ној Го­ри не­ми­ло­срд­на, да по­ка­зу­ју да не­ма­ју гра­ни­це и да сво­ју по­ли­ти­ку спро­во­де кроз шко­ле.

 

» Овај чин так­ми­че­ња не осу­ђу­је­мо, јер сма­тра­мо да мла­ди и тре­ба да се ба­ве спор­том, али осу­ђу­је­мо на­чин кам­па­ње ко­ју во­де Гар­че­вић и ње­го­ва еки­па» – ка­же Ла­бан.

Он под­е­ћа да је пре го­ди­ну уче­ни­ку ко­тор­ске гим­на­зи­је ура­ђен фо­то­шоп на ње­го­вој школ­ској сли­ци са­мо за­то што је но­сио ма­ји­цу са нат­пи­сом „Не у НА­ТО”, јер је, ка­ко су над­ле­жни та­да ре­кли, „по­ли­ти­ка у шко­ли за­бра­ње­на”

 

ДАН

Тагови: