Спе­ци­јал­но ту­жи­ла­штво отво­ри­ло је ис­тра­гу про­тив Џе­ма­ла Ца­но­ви­ћа из Пла­ва због сум­ње да у Си­ри­ји ра­ту­је на стра­ни ислам­ских по­бу­ње­ни­ка. Ис­тра­га је отво­ре­на про­тив још јед­ног ли­ца из Цр­не Го­ре због истог де­ла, али из ту­жи­ла­штва ни­су же­ле­ли да са­оп­ште ви­ше де­та­ља, уз образложење да се ради о предмету који носи ознаку тајности. Ца­но­вић, ко­ји је про­ме­нио име у Ах­мед Та­рик, и да­ље се на­ла­зи у Си­ри­ји.

 

«У Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву фор­ми­ра­на су два пред­ме­та због по­сто­ја­ња осно­ва сум­ње да је из­вр­ше­но кри­вич­но де­ло уче­ство­ва­ње у стра­ним ору­жа­ним фор­ма­ци­ја­ма. Ти пред­ме­ти се на­ла­зе у процедури, али ви­ше де­та­ља не мо­же­мо са­оп­шти­ти «- са­оп­ште­но је из Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва Црне Горе.

 

Ту­жи­ла­штво је утвр­ди­ло да се Џе­мал Ца­но­вић на­ла­зи у Си­ри­ји, где ра­ту­је на стра­ни ра­ди­кал­них исла­ми­ста. Јед­но врие­ме та­мо је наводно бо­ра­вила и ње­гова се­стра Инес Ца­но­вић. Она је, пре­ма пи­са­њу ме­ди­ја, уда­та за Се­ми­ра Ха­са­на­ги­ћа, ко­ји је сво­је­вре­ме­но та­ко­ђе бо­ра­вио на ра­том за­хва­ће­ном под­руч­ју у Си­ри­ји.

 

гусиње

 
«Ви­ше осо­ба је са­слу­ша­но ве­за­но за од­ла­зак Ца­но­ви­ћа у Си­ри­ју. Пред­мет је фор­ми­ран и у то­ку су до­дат­не про­ве­ре» – ре­че­но  је у ту­жи­ла­штву.

 
Џе­мал Ца­но­вић је у Си­ри­ју оти­шао са исто­ми­шље­ни­ци­ма из Са­ра­је­ва, где исла­ми­стич­ки по­крет има ја­ко упо­ри­ште. У ме­ђу­вре­ме­ну, Џе­мал Ца­но­вић је про­ме­нио име у Ах­мед Та­рик, а тре­нут­но је ко­ман­дант у јед­ној је­ди­ни­ци.

 

 

ДАН

Тагови: