Посланици Либерално-демократске партије Русије поднели су у Думи предлог да се делатност бившег совјетског председника Михаила Горбачова, као и бившег председника Русије Бориса Јељцина прогласи као криминална.

 

Ìîñêâà. 17 äåêàáðÿ â Êðåìëå îòêðûëñÿ ÷åòâåðòûé ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ. Íà ñíèìêå: â ïðåçèäèóìå ñúåçäà Á.Í.Åëüöèí è Ì.Ñ.Ãîðáà÷åâ. Ôîòî Þðèÿ Ëèçóíîâà è Àëåêñàíäðà ×óìè÷åâà /Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ/.

 

 

«Распад СССР, међународни сукоби, бројни оружани сукоби, пораст морталитета, алкохолизма и наркоманије, катастрофални пад животног стандарда грађана током деведесетих година, ништа од тога се није догодило случајно»- рекли су у ЛДПР.

 

 

У бази информација доњег дома руског парламента ова иницијатива је евидентирана као «Изјава Државне Думе Федералне Скупштине Руске Федерације «О делатности последњег председника СССР Михаила Горбачова и првог председника Руске Федерације Бориса Јељцина криминалном»».

 

Владимир Жириновски се нада да ће ову иницијативу подржати комунисти али да све зависи од већине тј Јединствене Русије.

 

Бивши председници СССР и Руске Федерације уживају имунитет тако да их је немогуће гонити ни кривично ни прекршајно за дела која су евентуално починили током обављања свог мандата. Изузетно се могу гонити само за најтежа дела али и за овакво гоњење сагласност може дати само Дума.

 

 

argumenti.ru

Тагови: ;