Осим што ЕУ, ако Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја оста­не у њој, не тре­ба да се ши­ри, имам од­ре­ђе­не бо­ја­зни и по пи­та­њу члан­ства Цр­не Го­ре у НА­ТО, ка­зао је по­сла­ник Европ­ског пар­ла­мен­та Џејмс Кар­вер. Он је на­вео да је у Бри­та­ни­ји све ве­ћи број оних ко­ји сма­тра­ју да та зе­мља тре­ба да на­пу­сти ЕУ, јер она ви­ше ни­је ре­ше­ње за на­го­ми­ла­не еко­ном­ске и по­ли­тич­ке про­бле­ме.

 

cg
Карвер је са­оп­штио је да има бо­ја­зан у ве­зи ула­ска Цр­не Го­ре у за­пад­ни вој­ни са­вез. Евро­па је, ка­ко је ре­као, за­хва­ће­на кри­зом.

Ре­ал­но, шта мо­же Цр­на Го­ра да до­при­не­се са­ве­зу у вој­ном по­гле­ду. Ве­ли­ка сна­га НА­ТО-а је што је то вој­ни са­вез, за раз­ли­ку од Европ­ске уни­је ко­ја је по­ли­тич­ка уни­ја. Али из­гле­да у овом слу­ча­ју су по­ли­тич­ке про­јек­ци­је над­ја­ча­ле сми­сао вој­ног пла­ни­ра­ња – ука­зао је Кар­вер.

Нај­ви­ши бри­тан­ски зва­нич­ни­ци ко­ји за­го­ва­ра­ју из­ла­зак те зе­мље из ЕУ ука­за­ли су по­след­њих да­на да ула­зак Цр­не Го­ре и дру­гих др­жа­ва ре­ги­о­на мо­же са­мо да пред­ста­вља до­дат­ни тро­шак и те­рет за бри­тан­ске по­ре­ске об­ве­зни­ке и слу­жбе, и да Бри­та­ни­ји то не тре­ба.

 

ДАН

Тагови: ;