Црна Гора: За НАТО лобисте 350 000 долара

Вла­да Цр­не Го­ре је од де­цем­бра про­шле го­ди­не до мар­та ове го­ди­не ис­пла­ти­ла 200.000 до­ла­ра аме­рич­ким ло­би­стич­ким фир­ма­ма Пеј­џа Ри­фа и Рен­ди­ја Шу­не­ма­на за „уна­пре­ђе­ње про­це­са евро­а­тлант­ских ин­те­гра­ци­ја”, по­ка­за­ли су по­да­ци ко­ји су до­ста­вље­ни Стејт де­парт­мен­ту. Но­ви уго­вор са Шу­не­ма­но­вом фир­мом о ло­би­стич­ким услу­га­ма, ко­ји ва­жи до ја­ну­а­ра 2017.го­ди­не, Цр­ну Го­ру ће ко­шта­ти 150.000 до­ла­ра. Из­ве­шта­ји о по­сло­ва­њу до­ста­вље­ни су аме­рич­ком Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва сход­но за­ко­ну ко­ји ре­гу­ли­ше ло­би­стич­ку де­лат­ност у САД. Ра­чу­на­ју­ћи ис­пла­ће­но од про­шле је­се­ни до да­нас и су­ме ко­је ће др­жа­ва ис­пла­ти­ти до ја­ну­а­ра иду­ће го­ди­не, ло­би­сти у САД ко­шта­ће цр­но­гор­ски бу­џет 350.000 до­ла­ра.

 

cg
У из­ве­шта­ји­ма се на­во­ди да је Вла­да Цр­не Го­ре, тач­ни­је Ми­ни­стар­ство вањ­ских по­сло­ва и европ­ских ин­те­гра­ци­ја, скло­пи­ла два ло­би­стич­ка уго­во­ра са фир­ма­ма Пеј­џа Ри­фа и Рен­ди­ја Шу­не­ма­на, ко­је су ре­ги­стро­ва­не у Ва­шинг­то­ну.
Ри­фо­ва фир­ма, чи­ји је пу­ни на­зив Адво­кат­ска кан­це­ла­ри­ја Пеј­џа Ри­фа, од про­шле је­се­ни до про­ле­ћа ове го­ди­не од Вла­де Цр­не Го­ре је до­би­ла 50.000 аме­рич­ких до­ла­ра ра­ди, ка­ко је зва­нич­но обра­зло­же­но, омо­гу­ћа­ва­ња кон­та­ка­та са ви­со­ким аме­рич­ким зва­нич­ни­ци­ма. Те па­ре су да­те и да се зва­нич­ни­ци­ма САД об­ја­сне пред­но­сти евро­а­тлант­ских ин­те­гра­ци­ја и да се оба­ви про­мо­ци­ја Цр­не Го­ре у еко­ном­ском и ин­ве­сти­ци­о­ном сми­слу.
Дру­га фир­ма, Ори­он стра­те­џис ЛЛЦ, чи­ји је ди­рек­тор Рен­ди Шу­не­ман, до­би­ла је 150.000 до­ла­ра, с тим да је ис­пла­та из цр­но­гор­ског др­жав­ног бу­џе­та ком­пле­ти­ра­на ове го­ди­не, а на­кон од­лу­ке ми­ни­ста­ра спољ­них по­сло­ва чла­ни­ца НА­ТО-а да Цр­ној Го­ри упу­те по­зив за пу­но­прав­но члан­ство. Шу­не­ма­но­ва фир­ма је при­ми­ла но­вац у че­ти­ри ра­те, а по­след­ња је ис­пла­ће­на по­чет­ком ове го­ди­не. Као и Пејџ Риф, и Шу­не­ман је био за­ду­жен да про­мо­ви­ше цр­но­гор­ски пут у НА­ТО и ја­ча­ње ими­џа Цр­не Го­ре у аме­рич­кој јав­но­сти.

 
Њих дво­ји­ца сто­је иза пи­сма у ко­јем је гру­па чла­но­ва аме­рич­ког Кон­гре­са 2014. го­ди­не апе­ло­ва­ла да Цр­на Го­ра по­ста­не пу­но­прав­ни члан НА­ТО-а. Кон­гре­сме­ни та­да ни­су успе­ли у свом на­у­му јер са са­ми­та Али­јан­се ко­ји је прет­про­шле го­ди­не одр­жан у Вел­су ни­је упу­ће­на по­зив­ни­ца Цр­ној Го­ри. Са­рад­ња је на­ста­вље­на, јер је у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не Вла­да Цр­не Го­ре (у ње­но име је на­сту­пао та­да­шњи ми­ни­стар вањ­ских по­сло­ва Игор Лук­шић) пот­пи­са­ла но­ви уго­вор са Ори­он стра­те­џис ЛЛЦ. Тај уго­вор вре­дан је 150.000 до­ла­ра, а ва­жио је до кра­ја ја­ну­а­ра ове го­ди­не, ка­да се оче­ки­вао по­че­так про­це­са при­ступ­них пре­го­во­ра са НА­ТО-ом. Тај про­цес је са­да окон­чан, али је уго­вор са Ори­о­ном про­ду­жен до ја­ну­а­ра 2017. го­ди­не.

 
Су­шти­на са­рад­ње ло­би­стич­ке фир­ме и цр­но­гор­ске вла­сти подразумевала је са­ве­то­ва­ње и по­моћ у про­це­су при­дру­жи­ва­ња НА­ТО-у. Пре­ма уго­во­ру са Ми­ни­стар­ством вањ­ских по­сло­ва, и европ­ских ин­те­гра­ци­ја, Ори­он стра­те­џис ЛЛЦ ће до 31. ј­а­ну­а­ра 2017. го­ди­не са­ве­то­ва­ти Вла­ду Цр­не Го­ре у ве­зи са члан­ством у НА­ТО-у, а пред­ви­ђен је и раз­вој са­рад­ње са за­ко­но­дав­ном и из­вр­шном вла­шћу у САД. Пла­ни­ра­на је и са­рад­ња у ве­зи са рас­по­ре­дом и днев­ним ре­дом би­ла­те­рал­ног про­гра­ма по­се­те и по­мо­ћи Цр­ној Го­ри, укљу­чу­ју­ћи и по­се­те цр­но­гор­ских зва­нич­ни­ка Аме­ри­ци.
Шу­не­ман ће до ја­ну­а­ра иду­ће го­ди­не пред­ла­га­ти цр­но­гор­ској вла­сти ме­диј­ске стра­те­ги­је и стра­те­ги­је јав­них по­сло­ва чи­ји је циљ по­ди­за­ње све­сти код Аме­ри­ка­на­ца и њи­хо­ве јав­но­сти о Цр­ној Го­ри, укљу­чу­ју­ћи и по­ма­га­ње при­ли­ком об­ја­вљи­ва­ња чла­на­ка о Цр­ној Го­ри у кључ­ним аме­рич­ким но­ви­на­ма.
По зва­нич­ним по­да­ци­ма, цр­но­гор­ски ло­би­сти у Ва­шинг­то­ну су Брус Џек­сон, Пејџ Риф, Рен­ди Шу­не­ман и Бејн Енис, чи­ји је глав­ни за­да­так да по­мог­ну ула­зак у НА­ТО што је пре мо­гу­ће, на шта су се оба­ве­за­ли по­ме­ну­тим уго­во­ри­ма. Пејџ Риф је био са­вет­ник не­ка­да­шњег аме­рич­ког пред­сед­ни­ка Ви­ли­је­ма Би­ла Клин­то­на, а био је и кон­сул­тант у аме­рич­ком Ми­ни­стар­ству спољ­них по­сло­ва. Прав­на кан­це­ла­ри­ја Пејџ Ри­фа је ове го­ди­не има­ла са­стан­ке са зва­нич­ни­ци­ма САД и чла­но­ви­ма Кон­гре­са ве­за­но за те­ме ко­је су од ин­те­ре­са за Цр­ну Го­ру и њен пут у НА­ТО, за ко­ји, ина­че, не­ма ве­ћин­ске по­др­шке цр­но­гор­ских гра­ђа­на.
Риф и Вла­да Цр­не Го­ре су пр­ви уго­вор о ло­би­стич­кој са­рад­њи пот­пи­са­ли 14. но­вем­бра 2008. го­ди­не. Риф и дру­ги аме­рич­ки ло­би­сти про­те­клих го­ди­на су у Под­го­ри­ци одр­жа­ли низ раз­го­во­ра са зва­нич­ни­ци­ма Вла­де и Скуп­шти­не, са ци­љем да се упо­зна­ју са нај­но­ви­јим про­це­си­ма у Цр­ној Го­ри. М.В.
За кам­па­њу по­тро­ши­ли 200.000

 

Кам­па­ња Вла­де Цр­не Го­ре за евро­а­тлант­ске ин­те­гра­ци­је у про­те­клој го­ди­ни ко­шта­ла је по­ре­ске оба­ве­зни­ке 200.000 еура.
На­ци­о­нал­ни ко­ор­ди­на­тор за НА­ТО Ве­ско Гар­че­вић по­твр­дио је за „Дан” да то­ли­ко из­но­се тро­шко­ви, ис­ти­чу­ћи да то ни­је ни­шта но­во јер су из Вла­де и про­шле го­ди­не ви­ше пу­та са­оп­шта­ва­ли да ће по­тро­ши­ти то­ли­ко за кам­па­њу.

 

“ Во­лео бих да про­чи­там ко­ли­ко ко­шта и ова дру­га кам­па­ња. Иако мо­гу да на­слу­тим од­го­вор, ве­ро­ват­но „пар хи­ља­да при­ку­пље­них од до­бро­вољ­них при­ло­га са­мих уче­сни­ка” – на­вео је Гар­че­вић.

 

 

ДАН

Коментари: