Ник­шић­ки по­ли­цај­ци су прек­си­ноћ, два и по са­та иза по­но­ћи, на Же­ле­знич­кој ста­ни­ци у Ник­ши­ћу уочи­ли че­ти­ри не­по­зна­та ли­ца у мо­мен­ту док су ис­пи­си­ва­ла гра­фи­те на пар­ки­ра­ном ло­кал­ном во­зу ко­ји са­о­бра­ћа од Ник­ши­ћа до Под­го­ри­це. Пред­у­зи­ма­ју­ћи ме­ре и рад­ње ра­ди иден­ти­фи­ка­ци­је тих ли­ца, по­ли­циј­ски слу­жбе­ни­ци су утвр­ди­ли да се ра­ди о фран­цу­ским др­жа­вља­ни­ма С. Ј. О. Е. (32), Г. Д. Г. М. (31), Т. М. (32) и К. К. С. (30) из Ру­си­је.

 

policija cg
Том при­ли­ком по­ли­ци­ја је од­у­зе­ла 28 ко­ма­да „лоп” акрил­них спре­је­ва, ко­је су они ко­ри­сти­ли за ис­пи­си­ва­ње гра­фи­та.
При­ли­ком њи­хо­вог при­во­ђе­ња у про­сто­ри­је ЦБ Ник­шић, утвр­ђе­но је да не­ма­ју при­ја­вљен бо­ра­вак у Цр­ној Го­ри, због че­га ће би­ти спро­ве­де­ни Су­ду за пре­кр­ша­је.

 

hron206052016

Ка­ко смо са­зна­ли, они су ис­при­ча­ли да су сло­бод­ни умет­ни­ци и да пра­ве гра­фи­те и илу­стра­ци­је на во­зо­ви­ма.
На­кон на­год­бе са пред­став­ни­ци­ма Же­ље­зни­це, че­тво­ри­ца мла­ди­ћа су по­ку­ша­ли да раз­ре­ђи­ва­чем укло­не гра­фи­те ко­је су ис­пи­са­ли на во­зу, а је­дан од њих ка­зао нам је да ни­су же­ле­ли да на­пра­ве ште­ту.

 

«То нам ни­је би­ла на­ме­ра. Же­ле­ли смо се за­ба­ви­ти. Иза ово­га се не кри­је ни­ка­ква зла на­ме­ра, ни­ти тај­на по­ру­ка не­ке ор­га­ни­за­ци­је, по­кре­та и слич­но. Ма­ло за­ба­ве са­да ће­мо ску­по пла­ти­ти. Као и у жи­во­ту, сва­ка за­ба­ва има сво­ју цие­ну. Ми ће­мо на­шу игру пла­ти­ти ово­га пу­та «– ка­зао нам је­дан од мла­ди­ћа, ко­ји ни­је же­лео са­оп­шти­ти сво­је пу­но име. Л.Н.

Тагови: ; ;