Све је на­ме­штаљ­ка, не­мам пој­ма ко је Алек­сан­дар Син­ђе­лић и ни­ка­да ни­­сам раз­го­ва­рао са том осо­бом. Тра­жим да се ве­штачи мој глас, па ће се ла­ко утвр­ди­ти да ни­ка­да ни­сам раз­го­ва­рао са тим Син­ђе­ли­ћем. Ту­жи­ћу Цр­ну Го­ру јер сам на прав­ди Бо­га ухап­шен и до­ве­ден у ве­зу са не­ка­квим те­ро­ри­стич­ким на­па­ди­ма, по­ру­чио је Сте­фан Ве­ли­ми­ро­вић (25) из Зу­би­ног По­то­ка, у раз­го­во­ру за „Дан”.

 

hapsenje-srba-640x477

 

Он је са још пет ли­ца ухап­шен у су­бо­ту 15. ок­то­бра у ве­чер­њим ча­со­ви­ма, под сум­њом да је са још 14 осо­ба, на дан из­бо­ра, спре­мао те­ро­ри­стич­ки на­пад у Под­го­ри­ци, упад у Скуп­шти­ну и хап­ше­ње пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. У не­де­љу уве­че, око 22 ча­са, пу­штен је из при­тво­ра и су­ге­ри­са­но му је да о оно­ме што се при­ча­ло то­ком са­слу­ша­ња ни­ко­ме не го­во­ри.

 

„Не знам ко ме до­вео у ве­зу са љу­ди­ма ко­ји се сум­њи­че за те­ро­ри­зам. У су­бо­ту, 15. ок­то­бра, са при­ја­те­љи­ма сам био у по­се­ти ма­на­сти­ру Острог, где смо се и фо­то­гра­фи­са­ли. Уве­че смо кре­ну­ли на­зад за Зу­бин По­ток ка­да смо ухап­ше­ни. Су­тра­дан су нас пу­сти­ли, јер су ви­де­ли да го­во­ри­мо исти­ну“, ка­же Ве­ли­ми­ро­вић.

 

Он до­да­је да је Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић, ко­јег је Бра­ти­слав Ди­и­кић оп­ту­жио да је по­ли­циј­ски са­рад­ник ко­ји му је под­мет­нуо те­ле­фон и кљу­че­ве, ње­гов стриц.

 

„Са Мир­ком се ни­­сам ни ведио ни чуо већ ду­же врие­ме. Кад су нас при­ве­ли и ка­за­ли о че­му се ра­ди сви смо би­ли у шо­ку. Знам да го­во­рим исти­ну и знам да не­мам ни­ка­кве ве­зе са оним ства­ри­ма ко­је су нам пре­до­чи­ли у ту­жи­ла­штву. Очи­глед­но је све на­ме­штаљ­ка, ми смо упа­ли у не­чи­ју зам­ку, али, на сре­ћу, бр­зо смо пу­ште­ни на сло­бо­ду јер су сви схва­ти­ли да не­ма­мо ве­зе са оним због че­га смо при­ве­де­ни“, ис­ти­че Ве­ли­ми­ро­вић.

 

Пре­ма ње­го­вим рие­чи­ма, још увиек је под стре­сом због све­га што му се де­си­ло, али хо­ће да прав­ду ис­те­ра до кра­ја.

 

„Чуо сам да су не­ки ме­ди­ји об­ја­вљи­ва­ли не­ке тран­скрип­те раз­го­во­ра из­ме­ђу Син­ђе­ли­ћа и Ве­ли­ми­ро­ви­ћа. Ја сам је­ди­ни Ве­ли­ми­ро­вић ко­ји је хап­шен због све­га то­га. Твр­дим да не по­зна­јем ни­ка­квог Син­ђе­ли­ћа, а ка­мо­ли да сам при­чао са њим те­ле­фо­ном. Сни­мље­ни глас ни­је мој и то је ла­ко утвр­ди­ти. Тра­жи­ћу ве­шта­че­ње гла­са и до­ка­за­ти исти­ну. Не за­ни­ма ме ко је Син­ђе­лић, ин­те­ре­су­је ме са­мо исти­на“, на­во­ди он.

 

Ве­ли­ми­ро­вић ка­же да ће ту­жи­ти све ко­ји су се по­и­гра­ли ње­го­вим име­ном, па и МУП Цр­не Го­ре и др­жа­ву.

 

„Ља­га са мог име­на мо­ра од­мах да се спе­ре, а у Цр­ну Го­ру ви­ше не­мам же­љу да одем ни на мо­ре“, по­ру­чио је Ве­ли­ми­ро­вић.

Он до­да­је и да су му у ту­жи­ла­штву ка­за­ли да не сме да при­ча шта је би­ло у ис­ка­зу и да је то кри­вич­но де­ло.

 

„Ни­су ми да­ли ни­ка­кав па­пир кад су ме пу­сти­ли. Ни­­смо тра­жи­ли адво­ка­та јер смо зна­ли да смо чи­сти и да не­ма­мо ве­зе са тим до­га­ђа­јем“, на­гла­ша­ва он

 

 

ин4с

 

 

 

Тагови: