Сирија кроз објектив ратног репортера: ФОТОГАЛЕРИЈА

Шта је теже новинару у рату, ризиковати живот зарад добре фотографије или снимити тренутак нечије смрти? Два питања која себи и другима поставља ратни фотограф агенције ТАСС, Валери Шарифулин.

 

AL QUNEITRA, SYRIA. OCTOBER 27, 2015. A Syrian government army soldier with a national flag. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Ýëü-Êóíåéòðà. 27 îêòÿáðÿ 2015. Âîåííîñëóæàùèé ñèðèéñêîé àðìèè íà áîåâîì äåæóðñòâå. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Дамаск

Дамаск изгледа као обичан градић, осим неких подручја где се воде борбе, на другим местима рат је практично неприметан, осим војних контролних пунктова и на улицама, али и њих је премало. Нормалан град са уобичајним људским навикама Људи журе на посао, куповину, седе у ресторанима..

 

DAMASCUS, SYRIA. APRIL 10, 2016. Local residents in the Syrian capital of Damascus. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Äàìàñê. 10 àïðåëÿ 2016. Ìåñòíûå æèòåëè íà îäíîé èç óëèö ñòàðîãî ãîðîäà. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

 

DAMASCUS, SYRIA. APRIL 2, 2016. People in a restaurant in the Syrian capital, Damascus. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Äàìàñê. 2 àïðåëÿ 2016. Ìåñòíûå æèòåëè â îäíîì èç ðåñòîðàíîâ ãîðîäà. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Деца у рату

Збуњујући контраст дечјих осмеха и рата. Као да су се на рат навикли. Као да све посматрају као игру. Са осмехом својственом деци, они играју  међу рушевинама

DAMASCUS, SYRIA. OCTOBER 19, 2015. Children collect timber in a street in the Dahaniya neighborhood of the Syrian capital, Damascus. Valery Sharifulin/TASS —ири€. ƒамаск. 19 окт€бр€ 2015. ƒети собирают дрова на одной из улиц в районе ƒахани€. ¬алерий Ўарифулин/“ј——

DAMASCUS, SYRIA. OCTOBER 19, 2015. A boy fills a container with water in a street in the Dahaniya neighborhood of the Syrian capital, Damascus. Valery Sharifulin/TASS —ири€. ƒамаск. 19 окт€бр€ 2015. –ебенок набирает воду в канистру на одной из улиц в районе ƒахани€. ¬алерий Ўарифулин/“ј——

Алеп

За разлику од Дамаска где је углавном мирно, Алеп својим рушевинама подсећа на Стаљинград

 

ALEPPO, SYRIA. MARCH 5, 2016. Damaged buildings in Salah al-Din, Aleppo. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Àëåïïî. 6 ìàðòà 2016. Ïðîõîæèé íà îäíîé èç óëèö â ðàéîíå Ñàëàõ Àä-Äèí. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Битка за Палмиру

Једна од најтежих битака за Палмиру вођена је за заузимање дворца Фахр ад-Дина који се уздиже на брду изнад старог града.
PALMYRIA, SYRIA. MARCH 26, 2016. Syrian government army soldiers on their way to the top of Fakhr al-Din al-Maani Citadel, a UNESCO world heritage site, to put a flag. The Syrian Government's army is fighting with ISIS militants for control of the heritage site. Valery Sharifulin/TASS —ири€. ѕальмира. 27 марта 2016. Ѕойцы сирийской армии поднимаютс€ на вершину замка ‘ахр ад-ƒина дл€ водружени€ знамени. ёЌ≈— ќ причислила архитектурный музейный комплекс ѕальмиры к объектам ¬семирного наследи€. — ма€ 2015 года началось уничтожение пам€тников этого города боевиками запрещенной в –‘ террористической организации "»сламское государство". ¬алерий Ўарифулин/“ј——

PALMYRIA, SYRIA. MARCH 26, 2016. A Syrian government army soldier at the site of an explosion near Fakhr al-Din al-Maani Citadel in Palmyra, a UNESCO world heritage site. The Syrian Government's army is fighting with ISIS militants for control of the heritage site. Valery Sharifulin/TASS —ири€. ѕальмира. 27 марта 2016. ¬зрыв у подножи€ замка ѕальмиры. ёЌ≈— ќ причислила архитектурный музейный комплекс ѕальмиры к объектам ¬семирного наследи€. — ма€ 2015 года началось уничтожение пам€тников этого города боевиками запрещенной в –‘ террористической организации "»сламское государство". ¬алерий Ўарифулин/“ј——

PALMYRIA, SYRIA. MARCH 26, 2016. Soldiers of the Syrian government army help their fellow soldier after an explosion near Fakhr al-Din al-Maani Citadel in Palmyra, a UNESCO world heritage site. The Syrian Government's army is fighting with ISIS militants for control of the heritage site. Valery Sharifulin/TASS —ири€. ѕальмира. 26 марта 2016. –аненый боец сирийской армии у подножи€ замка ‘ахр ад-ƒина. ёЌ≈— ќ причислила архитектурный музейный комплекс ѕальмиры к объектам ¬семирного наследи€. — ма€ 2015 года началось уничтожение пам€тников этого города боевиками запрещенной в –‘ террористической организации "»сламское государство". ¬алерий Ўарифулин/“ј——

PALMYRIA, SYRIA. MARCH 26, 2016. A wounded soldier of the Syrian government army near Fakhr al-Din al-Maani Citadel in Palmyra, a UNESCO world heritage site. The Syrian Government's army is fighting with ISIS militants for control of the heritage site. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Ïàëüìèðà. 26 ìàðòà 2016. Ðàíåíûé áîåö ñèðèéñêîé àðìèè ó ïîäíîæèÿ çàìêà Ôàõð àä-Äèíà. ÞÍÅÑÊÎ ïðè÷èñëèëà àðõèòåêòóðíûé ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïàëüìèðû ê îáúåêòàì Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ. Ñ ìàÿ 2015 ãîäà íà÷àëîñü óíè÷òîæåíèå ïàìÿòíèêîâ ýòîãî ãîðîäà áîåâèêàìè çàïðåùåííîé â ÐÔ òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî". Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

 

Питања која се намећу за крај. Шта је то што је најважније да има ратни репорортер :

Храброст? Искуство? Обученост?

Не, најважније је да има главу на раменима.

 

DAMASCUS, SYRIA. OCTOBER 21, 2015. Soldiers of the Syrian government's troops during a military operation in Harasta, Damascus. Valery Sharifulin/TASS Ñèðèÿ. Äàìàñê. 21 îêòÿáðÿ 2015. Âîåííîñëóæàùèå ñèðèéñêîé àðìèè âî âðåìÿ îïåðàöèè â ðàéîíå Õàðàñòà. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

 

 

 

Лола

Коментари: