Најава италијанског тужилаштва да се, по хитном поступку, суди оптуженима за шверц цигарета из Црне Горе, индиректна је порука лидеру Демократске партије социјалиста Милу Ђукановићу да и не помишља да се кандидује на председничким изборима, сазнаје “Слобода”.

 

Пред италијанским правосуђем 7. марта би требало да почне по­сту­пак про­тив цр­но­гор­ских др­жа­вља­на Бра­ни­сла­ва Бра­на Ми­ћу­но­ви­ћа, Ду­шан­ке Јек­нић Пе­шић, Ве­се­ли­на Ба­ро­ви­ћа и Бран­ка Ву­јо­ше­ви­ћа и др­жа­вља­ни­на Ре­пу­бли­ке Ср­би­је Ан­дри­је Дра­шко­ви­ћа. Они су оптужени за ма­фи­ја­шко удру­жи­ва­ње ра­ди ме­ђу­на­род­ног швер­ца ци­га­ре­та. Случај је преузео тужилац Ђу­зе­пе Га­та, који је пред судом у Барију раније затражио су­ђе­ње по убр­за­ном по­ступ­ку.

Претходно је оптужен био и Ђукановић, али њега је штитио имунитет, па му се није судило.

Одлуком да се поново актуелизује прича о шверцу цигарета, према нашим сазнањима, Ђукановићу се шаље порука да одустане од председничке кандидатуре.

–После немачке, која је против његове кандидатуре, суђење у Италији је нова порука Ђукановићу. Из разлога што је њега имунитет спасао суђења, на оптуженичкој клупи су његови блиски пријатељи. На овај начин Италија шаље сигнале да Ђукановићева кандидатура није пожељна, каже наш саговорник.

По­сту­пак у Италији су 2001. го­ди­не по­кре­ну­ли ту­жи­о­ци Ђу­зе­пе Шел­зи и Еуге­ни­ја Пон­та­су­ља, ко­ји су у ме­ђу­вре­ме­ну на­пу­сти­ли ту­жи­ла­штво у Ба­ри­ју.

Пре­ма оп­ту­жном пред­ло­гу, Ве­се­лин Ба­ро­вић и Бран­ко Ву­јо­ше­вић су окри­вље­ни да су по­кри­ва­ли по­сао швер­ца ду­ва­на пре­ко фир­ме „Мон­те­не­гро та­ба­ко тран­зит”, (МТТ), док је Ду­шан­ка Јек­нић Пе­шић омо­гу­ћи­ла по­ве­зи­ва­ње ита­ли­јан­ских кри­ми­на­ла­ца и Вла­де Цр­не Го­ре, од­но­сно ње­ног ду­го­го­ди­шњег пред­сјед­ни­ка Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа.

Бра­но Ми­ћу­но­вић и Ан­дри­ја Дра­шко­вић те­ре­те се да су као чел­ни­ци ма­фи­је пру­жи­ли уто­чи­ште ита­ли­јан­ским кри­ми­нал­ци­ма, чла­но­ви­ма Ује­ди­ње­не све­те кру­не и Ка­мо­ре, а да су за­уз­врат до­би­ли мо­но­пол на иле­гал­ну тр­го­ви­ну пре­ко Ја­дра­на.

Ђу­ка­но­ви­ћа је у вре­ме по­кре­та­ња по­ступ­ка шти­тио иму­ни­тет др­жав­ни­ка. Он је у оп­ту­жном пред­ло­гу био је озна­чен као ор­га­ни­за­тор ма­фи­ја­шког удру­жи­ва­ња ко­је су чи­ни­ли и пред­став­ни­ци ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла из ита­ли­јан­ских ре­ги­ја Кам­па­ни­ја и Пу­ља, али и би­зни­сме­ни са швај­цар­ским др­жа­вљан­ством Фран­ко де­ла То­ре и Ђерардо Ку­о­мо.

Из ДПС-а, иако је остало још само три седмице до задњег рока за пријављивање кандидата, не саопштавају кога ће послати у председничку трку.

 

ин4с

Тагови: ; ; ;