и­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ Вла­де Ср­би­је Мар­ко Ђу­рић не­ги­рао је на­во­де не­и­ме­но­ва­ног из­во­ра НА­ТО-а, ко­је је пре­не­ла аген­ци­ја Бе­та – да ни­је ува­жио про­пи­се кад је 26. мар­та ушао на се­вер Ко­сме­та по­сле че­га је ухап­шен.

„Пре­те­ћи то­но­ви и не­и­сти­не не­и­ме­но­ва­них пред­став­ни­ка НА­ТО-а је­су на­ста­вак на­си­ља ко­је је над Ср­би­ма с КиМ спро­ве­де­но пре две не­де­ље”, на­вео је Ђу­рић у са­оп­ште­њу ме­ди­ји­ма уз ко­је је при­ло­же­на и фо­то­гра­фи­ја на ко­јој се на­ла­зи оба­ве­ште­ње по­во­дом ње­го­ве по­се­те КиМ.

Зва­нич­ни­ци у се­ди­шту НА­ТО-а у Бри­се­лу ра­ни­је су, ка­ко пре­но­си Бе­та, овој аген­ци­ји ре­кли да „Ђу­рић ни­је ис­по­што­вао ну­жну про­це­ду­ру јер је по­слао зах­тев (вла­сти­ма у При­шти­ни) по­сле 17 ча­со­ва у пе­так, да­кле кад кан­це­ла­ри­је ви­ше не ра­де. Та­ко­ђе, ка­ко су ре­кли, спи­сак љу­ди у ње­го­вој прат­њи је био не­пот­пун и за ко­сов­ске Ал­бан­це то је зна­чи­ло да по­сту­пак ни­је ис­по­што­ван. Из­во­ри у се­ди­шту Атлант­ског са­ве­за су оце­ни­ли да је це­ла та си­ту­а­ци­ја с хап­ше­њем Ђу­ри­ћа, „ка­ко год то за­зву­ча­ло из­не­на­ђу­ју­ће, ис­па­ла до­бро, јер се ис­по­ста­ви­ло да је ко­сов­ска по­ли­ци­ја и спе­ци­јал­на по­ли­ци­ја вр­ло про­фе­си­о­нал­на”.

На кра­ју, као про­та­го­ни­ста до­га­ђа­ја на ко­је је на­пра­вљен осврт у раз­го­во­ру с ано­ним­ним из­во­ром, Ђу­рић ка­же:

„Мо­рам да пи­там НА­ТО ка­ква је свр­ха ла­жи да је пре­кр­ше­на про­це­ду­ра јер је на­ја­ва мог од­ла­ска на КиМ по­сла­та ка­сно, по­сле рад­ног вре­ме­на, у 17 са­ти, иако је по­сла­та у 9.44 са­ти, као што се мо­же ви­де­ти из зва­нич­не ко­ре­спон­ден­ци­је?”

Мар­ко Ђу­рић је оце­нио и да је не­до­пу­сти­во ме­ша­ње у де­мо­крат­ске про­це­се и на­сто­ја­ња да се кон­флик­ти на за­пад­ном Бал­ка­ну пре­ва­зи­ђу мир­ним пу­тем.

 

Извор: Политика

Тагови: ; ; ;