Писмо председнику САД-а Доналду Трампу

Председнику САД
Господину Доналду Трампу

Писмо председнику САД-а Доналду Трампу

Поштовани председниче Трамп,

Народ коме припадам већ одавно је део психо-менталног и хемијско – биолошког експеримента који је, попут арсенала нуклеарних пројектила, експлодирао широм планете.

Срби, Ваши савезници у две велике војне, још деведесетих, по налогу оних истих центара моћи, чији је циљ данас ваша глава, циљно су одстрељивани и обезглављивани, тровани осиромашеним уранијумом и разним биолошким отровима о чему сведоче на десетине и стотине хиљада оболелих од канцера и ретких аутоимуних болести, раније непознатих на овим просторима.

Српски народ је, својим слободарским принципима, супротстављању германском инперијализму у Првом светском рату, нацизму у Другим светском рату стекао традиционалне непријатеље, који су заједно са поменутим центрима моћи деведесетих година организовали крваво цепање Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, настале на остацима истоимене краљевина коју је крвљу од 1 500 000 живота у Првом светском рату створио српски народ. Страдала је једна четвртина становништва Србије.

Но нећу вас замарати историјским чињеницама или ламентом над судбином свог народа у чијем је, биолошком и историјском коду хришћански архетип страдања, због идеала слободе и Бога правде кога у својој химни призива.

Подсетићу Вас уважени председниче на две битне чињенице : Срби су крајем 14. столећа први зауставили продор ислама на Запад, спашавајући хришћанску Европу чије су поделе довеле ислам под капије Беча. Због те чињенице данас су Косово и Метохија више од територије и тај мит се огледа на сваком педљу те свете земље украшене непровенљивим културним благом.

Где у свету на тако малом простору, осим Јерусалима и Свете Горе, постоји 1300 хришћанских богомоља?

Друго: У двадесетом веку српски народ се први супроставио исламском међународном тероризму, најпре у Босни, касније на КиМ. Сада када дубока држава креће у освајачки поход биолошким оружјем, јасно је ко је формирао Исис, Ал Каиду и зашто су Срби бомбардовани у Босни 1995. и СР Југославији 1999.године. Јасно је, са ове дистанце зашто су сви нацистички савезници под истим кишобраном као и зашто поново исти лобисти покушавају да Републику Српску прогласе геноцидном творевином. Немојте заборавити да Вас је већински подржала и подржава, огромна српска заједница у Америци.

Повод мог обраћања је јавно манифестовање морбидног цинизма и претњи новим разорним вирусом, једног од креатора биолошког рата Била Гејтса и његова нескривена стратегија о депопулацији планете или убијања људи вирусима и вакцинама. Чуварима мрака или Дубокој држави којој се од председника Линколна до Вас супротставио једино председник Џон Кенеди, кренула је у општи рат против човечанства.

То што је неко, седећи на милијардама долара,умислио да је обезбедио адекватну заштиту од неког вируса у великој је заблуди. У рату заштићених и моћних нема. А свако оружје је бумеранг.

Чувајте снагу и енергију, усредсредите се на спречавање хаоса у Вашој земљи,која се налази на ивици рата. Ваши противници су бомбардовали и разорили Србију. Свесни смо и тада и данас да је Америка само средство у њиховим рукама и да ће горети ако процене да ће на њеној ломачи профитирати.
Стога Вас молим уважени Председниче, да се не расплињавате “миром по свету”, успели сте да пацифијујете неколико озбиљних претњи, као што је криза у Корејском полуострву, подигли сте економију, али сте и даље “инцидентна појава” окружена хоботницом дубоке државе. Зато сте добили хаос и претећу катастрофу пред предстојеће изборе.

Уколико не успете да ослободите Америку из сатанистичких канџи свет ће постати још горе место од Дантеовог “ Пакла”.
Желим Вам да своју земљу вратите приципима зацртаним у преамбули Устава САД из 1787. године где децидно стоји:

“ Ми, народ Сједињених Држава, да бисмо створили савршенији Савез, успоставили Правду, осигурали унутрашњи мир, побринули се за заједничку одбрану, унапредили опште Благостање и обезбедили Благодати Слободе и себи и своме потомству- прописујемо и доносимо овај Устав за Сједињене Америчке Државе”.

Бранећи и поштујући Устав САД бранићете и право малих народа на слободу, демократију и суверенитет!
У име тих вредности Вас поздрављам и желим Вам тријумф у рату добра и зла!

Мишо Вујовић
Новинар и публициста

Mr. Donald J. Trump

President of the United States of America

Dear President Trump,

I belong to the nation that for a long time has been a part of a psycho-mental and chemical-biological experiment that, like an arsenal of nuclear missiles, exploded across the planet.

Serbs, your allies in two great wars, were targeted and beheaded back in the 1990s, poisoned by depleted uranium and various biological toxins, as evidenced by tens and hundreds of thousands of cancer patients, and rare autoimmune diseases, previously unknown in this area, by the orders of those same centers of power, whose goal today is your head.

The Serbian people, with their libertarian principles, opposition to German imperialism in the First World War, Nazism in the Second World War, gained traditional enemies, who together with the mentioned centers of power in the 1990s organized a bloody split of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia – a country created by the Serbs who have lost 1,500,000 lives in the World War I. One-quarter of the population of Serbia were killed.

But I will not bother you with historical facts or lamentation over the destiny of my people, in whose biological and historical code the Christian archetype of suffering is, because of the ideals of freedom and the God of justice when he calls in his anthem.

I remind you, Mr. President, of two important facts:

First: At the end of the 14th century, the Serbs were the first who had stopped the breakthrough of Islam into the West, saving Christian Europe, whose divisions brought Islam under the gates of Vienna. Due to that fact, today Kosovo and Metohija are more than a territory, and that myth is reflected on every inch of that holy land decorated with untold cultural treasures. Where in the world in such a small area, apart from Jerusalem and the Holy Mountain, are there 1,300 Christian places of worship?

Second: In the twentieth century, the Serbian people were the first to oppose Islamic international terrorism, first in Bosnia, and later in Kosovo and Metohija. Now that the deep state is embarking on a conquest campaign with biological weapons, it is clear who formed Isis, Al Qaeda and why the Serbs were bombed in Bosnia in 1995 and FR Yugoslavia in 1999. It is clear, from that distance, why all Nazi allies are under the same umbrella as well as why the same lobbyists are again trying to declare the Republic of Srpska as genocidal creation. Do not forget that you were mostly supported by the enormous Serbian community in America.

The reason for my address is the public manifestation of morbid cynicism and the threat of a new destructive virus, one of the creators of the biological war, Bill Gates, and his undisguised strategy of depopulating the planet or killing people with viruses and vaccines. To the Guardians of Darkness or the Deep State, which from President Lincoln to you, was opposed only by President John F. Kennedy, it started a general war against humanity. The fact that someone, sitting on billions of dollars, thought that he provided adequate protection against a virus is a big mistake. There are no protected and powerful people in the war. And every weapon is a boomerang.

Save strength and energy, focus on preventing chaos in your country, which is on the brink of war. Your opponents have bombed and destroyed Serbia. We are aware, then and today, that America is only a tool in their hands and that it will burn if they estimate that they will profit from its bonfire.

Therefore, I kindly ask you, Mr. President, not to dissipate „peace in the world“, you have managed to pacify several serious threats, such as the crisis in the Korean Peninsula, you have raised the economy, but you are still an „incident“ surrounded by deep octopus. That is why you got chaos and a threatening catastrophe before the upcoming elections.

If you fail to free America from Satanist clutches, the world will become an even worse place than Dante’s „Hell.“

I wish you to return your country to the principles set out in the preamble to the 1787. US Constitution, which states emphatically: “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. „

By defending and respecting the US Constitution, you will also defend the right of small nations to freedom, democracy and sovereignty!

In the name of these values, I greet you and wish you a triumph in the war of good and evil!

Miso Vujovic, Journalist and publicist

ИН4С

Коментари: