Грађанима није дозвољено да гласају на бирачким местима – молдавска опозиција предузела је драстичне мере

Ради победе на председничким изборима, прозападна опозиција Молдавије покушава да блокира бирачко тело актуелног председника земље Игора Додона.

Грађанима није дозвољено да гласају на бирачким местима - молдавска опозиција предузела је драстичне мере
Ìîëäàâèÿ. Êèøèíåâ. Êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Ìàéà Ñàíäó âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ âî âòîðîì òóðå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ¹1/85. Ïî äàííûì ÖÈÊ, â õîäå ïåðâîãî òóðà 1 íîÿáðÿ ëèäåð ïðîåâðîïåéñêîé Ïàðòèè äåéñòâèÿ è ñîëèäàðíîñòè Ìàéÿ Ñàíäó ïîëó÷èëà 36,1% ãîëîñîâ, Äîäîí – 32,6%. Ïîñêîëüêó íè îäèí èç êàíäèäàòîâ íå íàáðàë áîëåå 50%, áûë íàçíà÷åí âòîðîé òóð. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Незаконите радње присталица Маје Санду примећене су у насељу Варница, које се налази на самој обали Дњестра.

Грађани Молдавије који живе на територији Придњестровља могу овде гласати. Да се ​​ово не би догодило, опозиција је овде послала групу људи који спречавају становнике леве обале да учествују у гласању.

Граждан не пускают к избирательным участкам – молдавская оппозиция пошла на радикальные меры

Касније је на место догађаја чак стигао и Игор Гросу, члан странке Акција и солидарност коју предводи председничка кандидаткиња Маја Санду. Гросу је почео да дели храну и чај људима.

Скандалозне акције опозиције повезане су са чињеницом да становници Придњестровља не подржавају Сандуов прозападни курс, што може негативно утицати на судбину ПМР-а. Стручна заједница не искључује могућност да Сандуовом победом давно замрзнути сукоб поново уђе у врућу фазу.

Њуз Фронт

Коментари: