Србијагас отписао застарела потраживања

Србијагас је на седници Надзорног одбора донео одлуку о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза из евиденције у пословним књигама предузећа са стањем са краја новембра.

Са седнице Надзорног одбора Србијагаса је поручено да то јавно предузеће нема више простора да опрашта дугове купцима.

Председник Надзорног одбора Муамер Реџовић, у вези са проценом ризика наплате потраживања, истакао је да у отежаним условима пословања, када се има у виду то да све обавезе морају да се плате, Србијагас нема више простора да опрашта дугове својим купцима.

Реџовић је додао да циљ предузећа мора да буде да се отпис потраживања у наредном периоду сведе на најмању могућу меру.

Надзорни одбор донео је и одлуку о усвајању резервисања за судске спорове.

На седници је усвојен Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана, односно о њиховом вредновању, као и Извешта о вредновању дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања на крају године.

Надзорни одбор усвојио је и Извештај стручне комисије у вези са сагледавањем одступања тржишних вредности некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине у односу на њихову књиговодствену вредност, преноси РТС.